Společnost AG Neovo poskytuje následující omezenou záruku. Tato omezená záruka platí pouze pro původního zákazníka a nikoliv pro libovolného jiného kupujícího či nabyvatele.


Displeje LCD

Společnost AG Neovo ručí za to, že monitory LCD a jejich díly nebudou za podmínek běžného použití po dobu tří (3) let od data původního nákupu vykazovat žádné vady v materiálech nebo provedení. Společnost AG Neovo poskytuje na panel LCD záruku v délce tří (3) let od data původního nákupu. Během této záruční doby společnost AG Neovo bezplatně opraví nebo vymění vadný výrobek či jeho díl.

Společnost AG Neovo nabízí 8denní službu výměny výrobku, který byl nefunkční již při dodání z továrny (DOA - Dead On Arrival), ode dne zakoupení: zákazník má právo na výměnu závadného výrobku v určeném časovém intervalu DOA v místě zakoupení; pozor – je vyžadováno předložení původní faktury.

Změny nebo aktualizace následujících záručních podmínek a postupů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti AG Neovo nebo je můžete získat kontaktováním místního zastoupení AG Neovo.


Předmět záruky

Závazky společnosti AG Neovo vyplývající ze záruky poskytované na výrobek jsou vymezeny jak je uvedeno níže.

 1. Společnost AG Neovo poskytuje záruku na materiálové vady po dobu tří (3) let pro všechny řady panelů LCD TFT a tři (3) roky na díly.
 2. Kvalitativní kontrola zobrazovacích bodů displeje LCD musí být u vadných zobrazovacích bodů prováděna na černé obrazovce. Na panelu LCD jsou přípustné maximálně 3 světlé body nebo 3 tmavé body. Celkový počet tmavých a světlých bodů nesmí překročit 3 body na celé ploše panelu.
 3. Dojde-li během záruční doby k závadě, obraťte se na servisní středisko společnosti AG Neovo. Poskytněte sériové číslo výrobku, své kontaktní informace, např. adresu a telefonní číslo.
 4. Společnost AG Neovo poskytuje záruku na případné vady v materiálech nebo provedení u náhradních dílů nebo dílů poskytnutých v rámci této záruky, a to od data výměny nebo opravy po dobu devadesáti (90) dnů nebo po zbývající záruční dobu původního produktu; platí ta z možností, která představuje delší dobu krytí.

Co není předmětem záruky

  1. Výrobky, u kterých bylo poškozeno, upraveno nebo odstraněno sériové číslo
  2. Výrobky, u kterých není doložena kopie původní faktury nebo byly informace na původní faktuře jakýmkoliv způsobem upraveny či vymazány.
 1. Škody, zhoršení stavu nebo poruchy způsobené následujícími příčinami:
  1. Nehoda, hrubé zacházení, nesprávné použití, nedbalost, polití vodou či kapalinami, úder blesku nebo jiné přírodní vlivy, nepovolené úpravy výrobku nebo nedodržování pokynů dodaných spolu s výrobky.
  2. Oprava nebo pokus o opravu osobami, které k tomu nejsou oprávněny společností AG Neovo.
  3. Jakékoliv poškození výrobků během přepravy.
  4. Škody při demontáži nebo montáži výrobků.
  5. Vnější příčiny, např. kolísání nebo výpadek elektrického napájení.
  6. Použití materiálů nebo dílů nesplňujících technické specifikace společnosti AG Neovo.
  7. Běžné opotřebení.
  8. Jakákoliv jiná příčina, která se nevztahuje k vadě výrobku.
  9. Poškození nebo hrubé zacházení s povrchovou úpravou displeje.
  10. Poškrábaný nebo narušený panel.
  11. Popraskaná deska plošných spojů nebo poškozená skříň či základna.
  12. Provozování v příliš prašném nebo vlhkém prostředí.
  13. Vzhledem k tomu, že panel LCD obsahuje kapalné krystaly, nekryje záruka poškození způsobené statickým (nepohyblivým) obrazem zobrazeným po delší časové období (tento jev se rovněž označuje termínem „vypalování obrazu“).

Záruční podmínky

 1. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky distribuované společností AG Neovo.
 2. Tato záruka se vztahuje pouze na závady materiálu nebo provedení podle výše uvedeného omezení a nezahrnuje běžné opotřebení. Tato záruka se vztahuje pouze na závady vzniklí při běžném používání a nevztahují se na poškození výrobků nebo součástí způsobených změnou, opravou, úpravou, nesprávnou instalací nebo servisem provedeným jiným subjektem, než autorizovaným servisním střediskem AG Neovo; na poškození výrobků nebo součástí způsobených nehodou, špatným zacházením, zneužíváním, údržbou, nesprávnou manipulací, nevhodným používáním nebo používáním v rozporu s pokyny dodanými výrobcem; na poškození, ke kterým došlo během dodání nebo na jakékoli škody způsobené vyšší mocí, například bleskem nebo síťovým přepětím.
 3. Musíte mít k dispozici váš nákupní doklad, fakturu nebo paragon.
 4. Jakékoli náhradní díly poskytnuté kupujícímu v rámci plnění této záruky neprodlužují záruční dobu, ale zbývá pouze původní délka záruční doby.

Společnost AG Neovo si vyhrazuje právo na úpravu záručních podmínek.

Podrobné informace získáte u místního zastoupení společnosti AG Neovo.


Příslušenství

Společnost AG Neovo ručí za to, že příslušenství nebude za podmínek běžného použití po dobu dvanácti (12) měsíců omezené záruky vykazovat žádné vady v materiálech nebo provedení.

Změny nebo aktualizace následujících záručních podmínek a postupů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti AG Neovo nebo je můžete získat kontaktováním místního zastoupení AG Neovo.


Záruční podmínky

 1. Záruka platí pouze pro výrobky distribuované společností AG Neovo.
 2. Záruka se vztahuje pouze na vady v materiálech nebo provedení jak je uvedeno výše a nezahrnuje díly podléhající běžnému opotřebení. Záruka se vztahuje pouze na vady, které vzniknou při běžném používání. Nezahrnuje škody na výrobcích nebo jejich dílech, které vyplývají z úprav, oprav, modifikací, nesprávné instalace nebo provádění servisu osobou jinou, než je servisní středisko společnosti AG Neovo. Dále nezahrnuje škody na výrobcích nebo dílech způsobené nehodou, hrubým zacházením, údržbou, nesprávnou manipulací, nesprávným použitím nebo použitím v rozporu s dodanými pokyny, škody vzniklé během přepravy a škody způsobené vyšší mocí, jako je například úder blesku nebo rázy v elektrickém vedení.
 3. Zákazník je povinen uschovat si doklad o nákupu, fakturu nebo účet.
 4. Jakékoliv náhradní díly poskytnuté kupujícímu v rámci plnění podmínek této záruky neprodlužují záruční dobu. Zůstává v platnosti zbývající část původní záruční doby.

Společnost AG Neovo si vyhrazuje právo na úpravu záručních podmínek.

Podrobné informace získáte u místního zastoupení společnosti AG Neovo.

Informace o získání záručního servisu získáte u prodejce společnosti AG Neovo nebo na horké lince zákaznické podpory společnosti AG Neovo.

Evropa
Oddělení služeb zákazníkům
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Záruky se poskytují pouze původnímu zákazníkovi.