V následujícím textu jsou uvedeny podmínky právního ujednání mezi vámi a společností AG Neovo. Vstupem na tyto webové stránky, procházením jimi a/nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a zavazujete se dodržovat všechny platné zákony a předpisy včetně zákonů a předpisů upravujících kontrolu nad exportem a reexportem. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

 

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnická upozornění a informace o autorských právech, jejichž podmínky je nutno rovněž dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

 

Informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost AG Neovo může vylepšovat a/nebo provádět změny výrobků a/nebo programů popisovaných na těchto stránkách, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

 

Společnost AG Neovo nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost poskytovaných informací a použití těchto informací je na výlučné riziko jejich příjemce. Společnost AG Neovo neposkytuje žádnou záruku, že případné hlášené problémy bude možno vyřešit pomocí informací poskytnutých společností. Poskytnutím informací společnost AG Neovo neuděluje žádnou licenci na libovolná autorská práva, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví. Společnost AG Neovo v žádné případě nepřebírá odpovědnost vůči jakékoliv třetí straně s ohledem na libovolné přímé, nepřímé, speciální nebo jiné odvozené škody vyplývající z použití těchto webových stránek nebo libovolných webových stránek, na které se odkazuje prostřednictvím hypertextového odkazu, včetně, ale neomezeně, jakékoliv ztráty zisků, přerušení obchodní činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému nebo jinak, a to i v případě, že na možnost vzniku takových škod budeme výslovně upozorněni.

 

Všechny informace společnosti AG Neovo jsou poskytovány tak jak jsou. Společnost AG Neovo neposkytuje žádné výslovné ani odvozené záruky či prohlášení, včetně odvozených záruk vhodnosti ke konkrétnímu účelu, prodejnosti nebo neporušování práv třetích stran.

 

Některé texty na těchto webových stránkách mohou být kromě angličtiny k dispozici i v jiných jazycích. Text může být přeložen fyzikou osobou nebo výlučně pomocí počítačového softwaru bez lidského zásahu. Takové překlady jsou vám poskytovány pro vaše pohodlí. Společnost AG Neovo neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení s ohledem na přesnost a úplnost překladu, ať už se jedná o strojový překlad nebo text přeložený překladatelem.